Update COVID-19 15 oktober

Beste leden van BC New Stars,

Het coronavirus is nog niet weg. Daarom heeft de regering 13 oktober besloten dat strengere maatregelen nodig zijn. Het bestuur van BC New Stars kan zich voorstellen dat leden vragen hebben over de sportieve en financiële gevolgen van vier weken lang aangepast of niet trainen en geen wedstrijden spelen. Daarom willen we proberen duidelijkheid te schetsen over onze voornemens.

Weloverwogen beslissingen kosten tijd
Wat we willen benadrukken, is dat de club de gezondheid van haar leden hoog in het vaandel heeft staan. Maatregelen die we (moeten) nemen, nemen we dan ook weloverwogen. Uitgangpunten zijn voor ons adviezen van het RIVM, de GGD en de basketbalbond. Het bestuur wil haar leden zo lang mogelijk basketbal kunnen blijven bieden, in welke vorm dan ook, maar dat moet wel verantwoord zijn. Daarom duurt het soms even voor we het in onze ogen juiste antwoord kunnen geven op vragen die leven bij leden (en hun ouders).

Twee veel gestelde vragen
Middels deze brief willen we antwoord geven op twee veel gestelde vragen, die ons ter ore zijn gekomen na de persconferentie van het kabinet op 13 oktober:

1: Op sportief vlak: wat betekenen de meest recente maatregelen voor het door kunnen laten gaan van trainingen en wedstrijden?

2: Op financieel vlak: in hoeverre is het voor het bestuur mogelijk om over te gaan tot restitutie van een deel van contributie?

Sportief vlak
– De regering heeft besloten dat voor volwassenen vanaf achttien jaar de komende vier weken geen trainingen en wedstrijden mogelijk zijn. Dat betekent dat de trainingen en wedstrijden van onze seniorenteams tot en met zondag 8 november komen te vervallen.

– Jeugdleden tot en met zeventien jaar mogen blijven trainen en eventueel onderlinge wedstrijden spelen. De technische commissie onderzoekt de mogelijkheden om tot en met het weekend van 7/8 november onderlinge wedstrijden te organiseren. Mochten daar opties voor zijn, horen onze leden dat zo snel mogelijk.

– Het bestuur onderzoekt nog of tot het weekend van 7/8 november vaker of langer kan worden getraind nu de wedstrijden niet door kunnen gaan.

Onze eerder gecommuniceerde maatregelen voor trainingen blijven van kracht: bij de X10, X12, X14 één ouder bij de training vanwege het vierogenprincipe, bij de M16 en M18/V18 adviseren we dat ook te doen. De overige ouders zijn (helaas) niet welkom in de sporthal. De kantine is gesloten en de kleedkamers gaan ook dicht.

Financieel vlak
Een enkele ouder heeft gevraagd wat de financiële gevolgen zijn voor de club nu vier weken lang (of misschien wel langer) geen wedstrijden gespeeld kunnen worden. Ook is de vraag of het bestuur overweegt om restitutie te geven van een deel van de contributie.

Doorlopende kosten
Hierbij staat voorop dat wij een vereniging zijn en dat het bestuur is verkozen met een mandaat om de dagelijkse gang van zaken te regelen voor de vereniging. Het bepalen van de hoogte, het bijstellen, verlagen en/of deels verlenen van restitutie van de contributie is niet een beslissing die het bestuur mag nemen. Hiervoor is een meerderheid van stemmen nodig op een algemene ledenvergadering.

Daarbij komt dat de vereniging ook financiële verplichtingen heeft die ongewijzigd zijn. Neem bijvoorbeeld de pacht van de kantine die nu doorloopt zonder inkomsten, de verzekeringspremies, bondskosten, zaalhuur enzovoort.

Financiële gevolgen
Vanzelfsprekend zijn we in contact met de gemeente Nieuwegein om de financiële impact van de meest recente maatregelen van het kabinet te bespreken. Het is goed om te realiseren dat wij een basketbalvereniging zijn en geen fitnessclub met een commercieel oogmerk en een abonnementsvorm. De vereniging, dat zijn wij met zijn allen, en beslissingen nemen we dus ook met zijn allen.

Mocht het zo zijn dat de periode van niet of aangepast trainen en geen wedstrijden spelen verlengd gaat worden, overweegt het bestuur te kijken naar een herberekening van de contributie. Dit voorstel kan dan voorgelegd worden aan onze leden in een algemene ledenvergadering.

Wel moge duidelijk zijn dat de financiële positie van New Stars niet in gevaar mag komen. Contributie betalen binnen de door ons gestelde termijnen, is dus wel een vereiste. Een flink aantal leden heeft dat al gedaan, waarvoor onze dank.

Tot slot
Het bestuur van BC New Stars betreurt dat voorlopig in aangepaste vorm of zelfs helemaal niet gebasketbald kan worden. Laten we er met elkaar voor zorgen de regels zo goed mogelijk na te leven om het coronavirus zodanig terug te dringen dat we over vier weken allemaal weer volop kunnen basketballen.

Het bestuur van New Stars wenst iedereen sterkte in deze moeilijke periode en wenst dat iedereen, zowel onze leden als hun familie, gezond blijft.

Voor eventuele vragen over COVID-19 en de te nemen maatregelen graag per mail contact opnemen met het bestuur via info@bcnewstars.nl.

Met hartelijke groeten,

Namens het bestuur van BC New Stars

Tony Jansen
Voorzitter

Recente berichten